EIDHR

eu-srbija-na-delu

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) je evropski program koji ima za cilj promociju demokratije i ljudskih prava širom sveta kroz podršku inicijativama civilnog društva. EIDHR za period od 2014. do 2020 je usvojen od strane Evropskog parlamenta i Saveta u martu 2014. godine, kroz zamenu i nadogradnju EIDHR 2006-2013 i Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava (2000-2006).

Civilno društvo igra važnu ulogu u obezbeđivanju poštovanja principa ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina koja se primenjuju u praksi. Artikulisanjem problema građana, organizacije civilnog društva (OCD) se izdvajaju kao nevladine, neprofitne strukture u kojima se ljudi organizuju kako bi ostvarivali zajedničke ciljeve i ideale, koji su aktivni u javnosti i uključuju se u aktivnosti koje podstiču pluralizam i unapređuju participativnu demokratiju.

U Srbiji, pomoć Evropske unije namenjena ovom sektoru od 2000. godine iznosi 8,5 miliona evra.

Globalni cilj EIDHR-a je da promoviše i podržava demokratiju i ljudska prava u svetu, omogućavajući pomoć koja doprinosi razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, kao i poštovanju svih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Program se primenjuje u okviru politike Zajednice za saradnju u razvoju, ekonomsku, finansijsku i tehničku saradnju sa trećim državama, kao i konzistentnu spoljnu politiku Evropske unije kao celine.

Predstavnici civilnog društva u zemljama koje pretenduju na članstvo u EU mogu napraviti velike pomake u svojim zemljama projektima koji se odnose na poglavlja 23 i 24: projektima sa akcentom na oblastima koje su direktno povezane sa najvažnijim izazovima iz Poglavlja 23 (Sudstvo i osnovna prava) i Poglavlja 24 (Pravda, sloboda i bezbednost).

Osim toga, uključivanje civilnog društva u proces pristupanja Evropskoj uniji može da doprinese produbljivanju znanja građana o reformama koje je potrebno da država sprovede kako bi se pokazala spremnom da pristupi Evropskoj uniji.

Budžet EIDHR 2014-2015 programa iznosi 2 miliona evra.

U kontekstu pretpristupnog procesa, fokus EIDHR programa u Srbiji za 2014-2015 godinu je uloga organizacija civilnog društva sa akcentom na oblastima koje su povezane sa političkim kriterijumima iz Kopenhagena.

Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole