Važni datumi u odnosima EU – Srbija

01-06-2000: Evropski savet održan u Feiri objavljuje da su sve zemlje PSP „potencijalni kandidati“ za članstvo u EU

01-06-2003: Na Solunskom samitu, PSP je potvrđen kao politika EU za zapadni Balkan. Potvrđena je evropska perspektiva ovih zemalja

01-10-2004: Zaključcima Saveta EU otvara se postupak za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

01-10-2005: Početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

03-05-2006: Pregovori o SSP obustavljeni zbog nedostatka napretka u saradnji Srbije sa Haškim tribunalom

13-06-2007: Nastavak pregovora o SSP sa Srbijom, nakon jasno iskazane rešenosti zemlje da ostvari punu saradnju sa Haškim tribunalom

07-11-2007: Parafiran SSP sa Srbijom

01-01-2008: Stupanje na snagu Sporazuma o viznim olakšicama i readmisiji između Srbije i EU

18-02-2008: Savet EU – Odluka o principima, prioritetima i uslovima sadržanim u Evropskom partnerstvu sa Srbijom uključujući Kosovo

29-04-2008: Potpisivanje SSP i Prelaznog sporazuma sa Srbijom u Luksemburgu

19-12-2009: Bezvizni režim za Srbiju stupa na snagu

22-12-2009: Srbija zvanično podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji

14-06-2010: Evropska komisija odlučuje da otpočne ratifikaciju SSP

31-01-2011: Srbija uručuje odgovore na Upitnik EU

14-10-2011: Evropska komisija preporučla da Srbija postane država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, kao i da će ova zemlja biti spremna da započne pregovore o pristupanju čim bude ostvaren dalji dobar napredak u jednoj ključnoj oblasti

01-03-2012: Srbija je postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji

28-06-2013: Evropski savet usvojio preporuku Komisije da otvori pregovore sa Srbijom

01-09-2013: Stupanje na snagu Sporazuma EU-Srbija o stabilizaciji i pridruživanju

17-12-2013: Evropski savet usvoja pregovaračku okvir sa Srbijom i odlučuje da Prva međuvladina konferencija sa Srbijom održi u januaru 2014

21-01-2014: Prva Međuvladina konferencija između Evropske unije i Srbije

14-12-2015: Druga Međuvladina konferencija o pristupanju Srbije EU, na kojoj su otvorena prva dva od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Otvoreni su pregovori o Poglavlju 32 o finasijskom nadzoru i Poglavlju 35 (ostala pitanja).

18-07-2016: Treća Međuvladina konferencija na kojima su Otvorena pregovaračka poglavlja: 23 koje se odnosi na  reformu pravosuđa i osnovna prava i 24 koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost

13-12-2016: Četvrta Međuvladina konferencija na kojoj su Otvorena pregovaračka poglavlja: 5 koje se odnosi na javne nabavke i 25 koje se odnosi na nauku i istraživanje i koje je istog dana zatvoreno

27-02-2017: Na Međuvladinoj konferenciji  otvorena su dva poglavlja: Poglavlje 26 koje se odnosi na kulturu i obrazovanje i Poglavlje 20 – preduzetništvo i industrijsku politiku. Istog dana privremeno je zatvoreno Poglavlje 26

20-06-2017: Na šestoj Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvorena su dva poglavlja: 7 – o intelektualnoj svojini i Poglavlje 29 – o carinskoj uniji.

11-12-2017: Na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorena su dva poglavlja: 6 – Kompanijsko pravo i 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom.

6-2-2018: Evropska komisija je usvojila „Verodostojnu perspektivu proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu“

10-12-2018: Na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorena su dva poglavlja: 17 – Ekonomska i monetarna politika i 18 – Statistika

27-06-2019: Na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoreno poglavlje 9 – Finansijske usluge