Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Šta je SSP?

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (SSP) stupio je na snagu 1. septembra 2013. godine. SSP utvrđuje pravila za sveobuhvatno partnerstvo između Srbije i EU sa ciljem da podržava napredak Srbije ka pristupanju EU.

Pregovori o SSP između Evropske unije i Srbije počeli su u novembru 2005., a ovaj sporazum je potpisan u aprilu 2008. godine. Pre nego što je stupio na snagu sporazum je ratifikovala Srbija i države članice EU. Odluka Evropskog saveta da zaključi sporazum usvojena je 22. jula 2013. godine, što je otvorilo put za njegovo stupanje na snagu 1. septembra 2013. Slični SSP su na snazi od 2004. sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom, 2005. sa Hrvatskom, 2009. sa Albanijom i 2010. sa Crnom Gorom.

SSP i Prelazni trgovinski sporazum i pitanja vezana za trgovinu

Srbija i EU su već postigle veoma visok nivo trgovinskih integracija kroz implementaciju Prelaznog sporazuma koji obuhvata trgovinu i pitanja vezana za trgovinu, a koji je Srbija dobrovoljno primenjivala počevši od januara 2009. i koji je zvanično stupio na snagu u februaru 2010. godine.

Odredbe Prelaznog sporazuma će se i dalje nesmetano primenjivati kao deo SSP bez bilo kakvih izmena. Što se tiče člana 139 SSP, odredbe vezane za slobodno kretanje robe, carine, konkurenciju, državnu pomoć, prava intelektualne svojine i druge relevantne odredbe koje su stupile na snagu kroz Prelazni sporazum, nastaviće da se primenjuju počevši od datuma kada je na snagu stupio Prelazni sporazum, a ne SSP. Ovo znači da dinamika i rokovi koji su precizirani u Prelaznom sporazumu i koji se odnose na liberalizaciju trgovine i usklađivanje sa zakonodavstvom EU u gore navedenim oblastima, neće biti pogođene stupanjem na snagu SSP.

SSP se bavi i pitanjima koja se ne tiču trgovine

Stupanje na snagu SSP ojačaće ekonomske koristi Prelaznog sporazuma. Dovešće do uspostavljanja mnogo putpunije formalne institucijalne strukture, koja ne obuhvata samo trgovinu i pitanja vezana za trgovinu, već i politički dijalog, regionalnu saradnju, radnike, preduzeća, pružanje usluga, kretanje kapitala, usklađivanje i primenu zakona, pravdu, slobodu i bezbednost, brojne političke saradnje kao i finsijsuke saradnje.

Na primer, nove odredbe o slobodnom kretanju radnika, pravo poslovnog nastanjivanja, pružanje usluga, kretanje kapitala obezbediće jasniji i sigurniji okvir za investitore i doprineće poboljšanju poslovog okruženja. Ovo će ohrabriti kompanije da ulažu i stvaraju radna mesta u Srbiji. Ohrabrujući Srbiju da uskladi svoje standarde sa evropskim, takođe, će olakšati mogućnost kompanija iz Srbije da se takmiče na tržištu EU.

Primena ovog sveobuhvatnog sporazuma olakšaće postepeno usklađivanje zakonodavstva Srbije sa celokupnim zakonodavstvom i standardima EU, i tako kreirati novi zamah za srpsku ekonomiju u privlačenju investicija. To će pružiti Srbiji opšti okvir kako bi se približila EU i pripremila državu za njeno buduće učešće na jedinstvenom tržištu EU. Zato je to važan korak na putu Srbije ka pridruživanju EU.

Koristi za građane Srbije

Dozvoljavajući veću konkurenciju, primenom SSP očekuje se generisanje raznovrsnije i kvalitetnije robe u ponudi i pad cena. Osiguraće se jednaka pravila igre u svim sektorima, uključujući državnu nabavku. Na primer, postepeno otvaranja tržišta javnih tendera za kompanije EU, rezultiraće većom konkurencijom u postupcima javnih nabavki i tako doneti veću vrednost novca srpskim poreskim obaveznicima – bolji javni radovi, nabavke i usluge sa manje novca od poreskih obaveznika.

Približavajući Srbiju standardima EU u mnogim suštinski važnim oblastima kao što je pravda, vladavina prava ili životna sredina, SSP će generisati veoma konkretne koristi za svakodnevni život građana Srbije.

Koristi za kompanije

SSP će doprineti unapređenju poslovnog okruženja u Srbiji, osiguravajući usklađivanje sa standardima EU u oblastima kao što je slobodno kretanje kapitala, javne nabavke, standardizacija, pravo poslovnog nastanjivanja, pružanje usluga. Ove promene politike će obezbediti jasniji, sigurniji i predvidiviji okvir za investitore i kompanije, i postojeće i buduće. Stupanjem na snagu, SSP će povećati standarde poslovanja za srpske kompanije, pripremajući ih postepeno da se takmiče sa kompanijama EU na jedinstvenom tržištu i povećati njihovu konkurentnost na duže staze.

Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju izmedju Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane

Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima izmedju Evropske zajednice, sa jedne strane, i Rebublike Srbije, sa druge strane