Pravila nagradnog konkursa Euromjuza 2021

Opšti podaci i uvodne napomene 

Organizator Inicijative je Delegacija Evropske unije u Srbiji, sa sedištem na adresi: Vladimira Popovića 40/V, 11000 Beograd (u daljem tekstu: „Organizator“), koja ovim putem utvrđuje sledeća pravila nagradnog konkursa „EURO Mjuza“ (u daljem tekstu: „Nagradni konkurs“).

Nagradni konkurs traje od 19.05.2021. godine do 08.06.2021. godine u 23:59h.

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije i održaće se putem društvene mreže „Instagram“, i uživo na događaju koji će Organizator organizovati dana [12.06.] 2021. godine, radi izbora Dobitnika nagrada i uručenja nagrada Dobitnicima nagrada (u daljem tekstu: „Događaj“).

Pravila nagradnog konkursa će biti objavljena na web stranci: http://arhiva.europa.rs/.

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu 

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu imaju sva fizička lica starija od 15 godina koja imaju državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji, i otključan nalog, odnosno profil na društvenoj mreži „Instagram“. Za maloletna lica neophodna je dozvola roditelja ili staratelja.

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu nemaju zaposleni kod Organizatora, koji učestvuju u promociji i realizaciji ovog Nagradnog konkursa, kao i članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

Uslovi za učešće u Nagradnom konkursu

Za učešće u Nagradnom konkursu potrebno je:

 1. da učesnici u Nagradnom konkursu na svom nalogu, odnosno profilu na društvenoj mreži Instagram objave video snimak, u kom video snimku interpretiraju (pevaju) jednu od pesama po sopstvenom izboru, sa dosadašnjih festivala zabavne muzike „Eurovision“ u trajanju od najviše 1:00 minuta (u daljem tekstu: „Video snimak“). Video snimak mora biti okačen tokom vremena trajanja konkursa, nakon 19.05.2021. godine.
 2. da učesnici Nagradnog konkursa u video snimku označe (taguju) Instagram stranicu „EU u Srbiji“ (@eusrbija) i da u komentaru ispod video snimka stave: „#euromjuza2021“ i „#EUzaTebe“ i „ime kompozicije“.
 3. da učesnici u Nagradnom konkursu imaju otključan nalog, odnosno profil na društvenoj mreži Instagram tokom trajanja Nagradnog konkursa.

Video snimak koji konkuriše za nagradu, objavljen od strane učesnika mora biti originalan, odnosno lično kreiran od strane učesnika. Učesnik je dužan da pribavi sve neophodne saglasnosti (ako ih ima), u skladu sa zakonom.

Organizator neće uzimati u obzir, odnosno zadržava pravo da diskvalifikuje video snimak koji ima neprikladan i uznemiravajući sadržaj.

Jedan učesnik može objaviti samo 1 (jedan) video snimak.

Izbor i objava dobitnika nagrada

Izbor dobitnika nagrada organizuje se u dva kruga.

U prvom krugu bira se 10 (deset) finalista, koji će imati priliku da izvedu kompoziciju sa Video snimka na Događaju. Postavljanjem Video snimka na svom nalogu, odnosno profilu na društvenoj mreži Instagram, učesnik Nagradnog konkursa se obavezuje da pristupi Događaju ukoliko se to od njega očekuje.

Odabir finalista u prvom krugu vrši se putem lajkovanja (sviđanja) Video snimaka na društvenoj mreži Instagram i to tako što će tokom čitavog trajanja Nagradnog konkursa svi korisnici društvene mreže Instagram imati mogućnost lajkovanja (sviđanja) Video snimaka učesnika Nagradnog konkursa. Učesnici Nagradnog konkursa imaju pravo lajkovanja (sviđanja) svojih i Video snimaka drugih učesnika.

Finalisti će biti prvih 10 (deset) učesnika Nagradnog konkursa čiji Video snimci na društvenoj mreži Instagram ispunjavaju sve uslove definisane ovim Pravilima i čiji video snimci imaju najviše lajkova (sviđanja) od ukupnog broja učesnika, odnosno Video snimaka Nagradnog konkursa na društvenoj mreži Instagram nakon završetka Nagradnog konkursa, odnosno 09.06.2021. u 00.00h.

U slučaju da više učesnika sa liste za Događaj peva istu pesmu, samo onaj sa najviše glasova moći će da je otpeva na Događaju. Ostali učesnici moraće da pripreme drugu pesmu, takođe uzimajući u obzir da ne bude ponavljanja pesama na Događaju.

Organizator će kontaktirati finaliste privatnom porukom na društvenoj mreži Instagram preko koje je učesnik učestvovao u Nagradnom konkursu, najkasnije do 08.06.2021. godine u 23.59, i na taj način obavestiti učesnika o ulasku u finale (u daljem tekstu: „Obaveštenje“).

Učesnici finala su dužni da u toku od 1 (jednog) dana od dana Obaveštenja prihvate učešće u finalu, tako što će odgovoriti na Obaveštenje (u daljem tekstu: „Odgovor na obaveštenje“) i tom prilikom dati neophodne lične podatke.

Organizator će listu finalista istaći na zvaničnom sajtu europa.rs, u roku od jednog dana od dana završetka glasanja, a sve kako je definisano ovim Pravilima.

Drugi krug glasanja održaće se u toku trajanja Događaja na način kako je niže opisano.

Organizator će na svojoj zvaničnoj Facebook stranici  facebook.com/eusrbija uživo prenositi Događaj na kome će učestvovati finalisti izvođenjem numera sa Video snimka na osnovu koga su izabrani kao finalisti. Nakon izvođenja kompozicija sa Video snimaka od strane finalista, Organizator će na web stranici organizovati anketu na kojoj će svi korisnici moći da glasaju za izvođenje svakog od finalista i na taj način glasaju za izvođenje finalista sa Događaja (u daljem tekstu: „Anketa“).

Prilikom objave ankete biće objavljeno i vreme u kome korisnici mogu da glasaju za izvođenje finalista sa Događaja.

Glasovi učesnika ankete biće bodovani na sledeći način:

 • 12 poena osvojiće učesnik čije izvođenje na Događaju ima najviše glasova u trenutku završetka ankete;
 • 10 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude drugo po broju lajkova (sviđanja) u trenutku završetka ankete;
 • 8 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude treće po broju lajkova (sviđanja) u trenutku završetka ankete;
 • 7 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude četvrto po broju lajkova (sviđanja) u trenutku završetka ankete;
 • 6 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude peto po broju lajkova (sviđanja) u trenutku završetka ankete;
 • 5 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude šesto po broju lajkova (sviđanja) u trenutku završetka ankete;
 • 4 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude sedmo po broju lajkova (sviđanja) u trenutku završetka ankete;
 • 3 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude osmo po broju lajkova (sviđanja) u trenutku završetka ankete;
 • 2 poena osvojiće učesnik čije izvođenje bude deveto po broju lajkova (sviđanja) u trenutku završetka ankete;
 • 1 poen osvojiće učesnik čije izvođenje bude deseto po broju lajkova (sviđanja) u trenutku završetka ankete.

Tokom trajanja Ankete, na Događaju će glasati i stručni žiri po izboru Organizatora koji će glasati tako što će finalistima po svom izboru dodeljivati 12 glasova, 10 glasova, 8 glasova, 7 glasova, 6 glasova, 5 glasova, 4 glasa, 3 glasa, 2 glasa i 1 glas.

Nakon okončanja ankete i glasanja od strane članova žirija poeni osvojeni putem ankete i glasanjem žirija se sabiraju i tri učesnika sa najvećim brojem poena dobijaju nagrade i to:

 • prvo mesto i prvu nagradu će osvojiti učesnik koji ima najviše poena;
 • drugo mesto i drugu nagradu će osvojiti učesnik koju bude ima drugi najveći broj poena;
 • treće mesto i treću nagradu osvojiti onaj učesnik koju bude ima treći najveći broj poena;

(zajedno označeni kao: „Dobitnici nagrada“).

U slučaju da neki od finalista imaju isti broj poena, prednost će imati oni koji imaju više osvojenih poena putem ankete.

Organizator će listu Dobitnika nagrada istaći na zvaničnom sajtu europa.rs, u roku od jednog dana od dana završetka Događaja, a sve kako je definisano ovim Pravilima

Nagrada 

Dobitnici nagrada će osvojiti sledeće nagrade:

 • Prvo mesto – Vaučer u novčanom iznosu od 1.000,00 EUR (slovima: hiljadu evra), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrada;
 • Drugo mesto – Vaučer u novčanom iznosu od 500,00 EUR (slovima: petsto evra), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrada; i
 • Treće mesto – Vaučer u novčanom iznosu od 250,00 EUR (slovima: dvesta pedeset evra), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrada.

Broj nagrada: 3 (tri).

Vaučeri se mogu iskoristiti isključivo za kupovinu muzičke opreme kod trgovca koji bude naznačen na vaučeru.

Dobitnici nagrada nemaju pravo da traže nagradu osim onih navedenih u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za keš, druge proizvode ili usluge,  niti se može preneti na drugo lice nakon što je nagrada prihvaćena. Nakon predaje nagrada sve obaveze Organizatora prema dobitnicima će biti ispunjene.

Obrada podataka o ličnostima

Dobitnici nagrada su u obavezi da Organizatoru dostave svoje lične podatke i to:

ime i prezime;

JMBG,

adresu

naziv koji koriste na Instagramu

(u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lični podaci“),

Dobitnici nagrada Lične podatke dostavljaju Organizatoru prilikom slanja Odgovora na Obaveštenje. Davanjem Ličnih podataka smatra se da ste dali svoj pristanak Organizatoru na obradu Ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i to isključivo za sledeće svrhe:

 • komunikacije sa Organizatorom,
 • dodelu nagrada,
 • pozivanje na Događaj,
 • promociju Nagradnog konkursa,
 • objavljivanja ličnih podataka o finalistima i dobitnicima nagrada na društvenim mrežama Organizatora i drugim sredstvima javnog informisanja (uključujući zvanični sajt europa.rs), i
 • za regulisanje potencijalnih poreskih obaveza.

Pristanak možete u svakom trenutku opozvati, slanjem zahteva na email adresu: info@euinfo.rs

Molimo Vas da imate u vidu da, u slučaju opoziva pristanka pre dodeljivanja nagrade, Organizator neće biti u mogućnosti da Vam dostavi nagradu.

Lični podaci će se čuvati u bazama Organizatora dokle god ne preuzmete nagradu i ne opozovete svoj pristanak.

U svakom trenutku, Vi imate sledeća prava: 1) na pristup ličnim podacima, 2) na ispravku ličnih podataka, 3) na brisanje ličnih podataka i/ili 4) na opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pored toga, možete ostvariti sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade podataka, 2) pravo na prigovor na obradu, 3) pravo na prenosivost podataka, i 4) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: info@euinfo.rs

Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze na teritoriji Savezne Republike Nemačke, za koju je Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 55/2019) utvrđeno da obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Dobitnici nagrada su dužni da prilikom preuzimanja nagrade dostave i pisanu izjavu da su saglasni sa prikupljanjem njegovih/njenih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima.

Ukoliko Dobitnik nagrade ne potvrdi prijem nagrade ili ne dostavi tražene podatke i saglasnost u skladu sa ovim Pravilima njegova nagrada će biti dodeljena sledećem učesniku čiji video snimak ima najviše lajkova (sviđanja), od ukupnog broja video snimaka koji su učestvovali u Nagradnom konkursu i koji ispunjavaju uslove definisane ovim Pravilima.

Učesnici Nagradnog konkursa

Učesnik Nagradnog konkursa prihvata prava i obaveze predviđene ovim Pravilima.

Organizator konkursa se obavezuje da će štititi privatnost i poverljivost ličnih podataka učesnika u najvećoj mogućoj meri u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima.

Svi učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili troškove koji bi mogli nastati zbog učešća u Nagradnom konkursu (uključujući i troškove pristupa Internetu).

Organizator konkursa zadržava pravo da isključi iz Nagradnog konkursa učesnike:

 • koji prekrše ova Pravila;
 • koji nemaju otključan nalog na društvenoj mreži Instagram tokom trajanja Nagradnog konkursa, ukoliko učestvuju u Nagradnom konkursu preko te društvene mreže;
 • ukoliko se pojavi sumnja u tačnost dostavljenih podataka;
 • čiji video snimak ne ispunjava uslove definisane ovim Pravilima;
 • koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Nagradnom konkursu;
 • koji prijave više od 1 (jednog) video snimka;
 • koji odbiju da učestvuju na Događaju, a to se od njih očekuje;
 • u ostalim slučajevima kada dodeljivanje nagrade ne bi bilo moguće ili zakonito.

Ograničenje odgovornosti

Organizator konkursa ne prihvata nikakvu odgovornost ako učesnik iz bilo kog razloga ne može da pristupi društvenoj mreži Instagram ili Facebook ili internet stranici Organizatora.

Organizator konkursa ne prihvata nikakvu odgovornost za eventualni gubitak sadržaja na društvenoj mreži Instagram ili za pogrešna usmerenja, oštećenja ili neuručene podatake, bilo u smislu tehničkih poteškoća koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili bilo koje druge okolnosti.

Učesnici u Nagradnom konkursu garantuju da imaju sva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine na video snimcima koji budu koristili radi učešća u Nagradnom konkursu. Organizator prema trećim licima nije odgovoran za eventualnu povredu autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe video snimka, niti je odgovoran za štetu koja Učesniku može nastati usled (zlo)upotrebe ličnih podataka.

Sporovi

U slučaju spora između Organizatora i učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Nagradnog konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.

Pravo izmene opštih pravila Nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, jednostrano izvrši izmene Pravila, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na web stranici: europa.rs.

Pravo na prekid Nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da prekine Nagradni konkurs u bilo kom trenutku bez prethodnog objašnjenja, što će bez odlaganja objaviti na web stranci: europa.rs.

U Beogradu, dana 18.05.2021. godine

ORGANIZATOR