IPA

Prioriteti akcionog programa za Srbiju su u skladu sa Okvirnim strateškim dokumentom (strateški dokument) kojim su utvrđeni prioriteti finansijske pomoći EU Srbiji na njenom putu ka EU u periodu od 2014. do 2020. i obuhvataju dva stuba: demokratiju i vladavinu prava te konkurentnost i rast. Izbor konkretnih sektora koji će biti finansirani u okviru ovog programa se zasniva na ciljevima i rezultatima koji su obuhvaćeni strateškim dokumentom, prioritetima koji su definisani dokumentom Strategija proširenja i glavni izazovi 2014-2015, konkretnim preporukama Izveštaja o napretku Evropske komisije za Srbiju za 2014, kao i relevatnim nacionalnim strateškim dokumentima, pre svega Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i dokumentom Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć – procena potreba.

Aktuelni program je pripremljen u tesnoj saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i nacionalnim institucijama kao i u neposrednoj koordinaciji sa drugim donatorima, uključujući međunarodne finansijske institucije i organizacije civilnog društva. Mere u okviru ovog programa su izabrane na osnovu njihove relevatnosti i doprinosa nacionalnim sektorskim strategijama kao i na osnovu njihove veze sa pristupnim pregovorima, a u cilju ostvarivanja sektorskog pristupa. Osim toga, ove mere su procenjene na osnovu ključnih načela zrelosti, kapaciteta apsorpcije, pravilnog raspoređivanja sredstava u odnosu na prethodni program IPA kao i donatorsku pomoć.

IPA, odnosno Instrument za pretpristupnu pomoć, predstavlja usmereni mehanizam koji je EU stvorila kako bi uspešno pružila pomoć zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. IPA je osmišljen tako da usmeri podršku na reforme kroz jedinstveni i fleksibilni sistem od koga neposrednu korist ostvaruju građani, dok zemlje dobijaju dodatnu pomoć za postizanje evropskih standarda.

Novčana vrednost projekata u okviru IPA u regionu za period od 2007. do 2013. iznosi 11,5 milijardi evra. IPA je zamenio pet prethodnih pretpristupnih instrumenata EU – Phare, ISPA, SAPARD, program za Tursku i CARDS.

IPA je zasnovan na potrebama. Zato su prioriteti ovog instrumenta zasnovani na jasnim procenama. Njegovi ključni elementi su pristupna odnosno evropska partnerstva koja je EU uspostavila sa zemljama korisnicama, Komisijin strateški dokument za proširenje i godišnji izveštaji za svaku od zemalja.

Pomoću kriterijuma za izdvajanje sredstava vodi se računa o kapacitetima svake zemlje da koristi fondove i da upravlja njima, kao i o njenom poštovanju uslova za pristupanje. Ukoliko uslovi ne budu ispunjeni, može se primeniti klauzula o suspenziji. IPA na taj način predstavlja vezu između političkog okvira proširenja i budžetskog procesa EU.

IPA pruža različite oblike pomoći zemljama koje sprovode političke i ekonomske reforme na svom putu ka članstvu u EU: investicije, ugovore za nabavku ili subvencije; stručnjake država članica za razvoj administrativne saradnje; aktivnosti za podršku zemljama korisnicama; pomoć za realizaciju i upravljanje programima; u izuzetnim slučajevima, budžetsku podršku.

IPA nudi Evropskoj uniji povezan okvir za upravljanje i postepenu decentralizaciju ili upravljanje koje prenosi zemljama korisnicama. Pored toga, ona omogućava fleksibilnost u primeni pomoći. IPA uspostavlja snažnu vezu između budžetskog i strateškog aspekta proširenja. Ona jasno stavlja na znanje zemljama korisnicama šta mogu da očekuju u smislu pomoći, pod uslovom da ispune uslove za njeno dobijanje.

Na taj način IPA dodatno jača smernice koje EU daje zemljama kandidatima i zemljama potencijalnim kandidatima o prioritetima koje treba da slede. Ali pre svega, IPA pomaže da te zemlje, koje nisu samo njeni susedi već i moguće buduće članice EU, ostvare standarde i vrednosti na kojima je izgrađena Unija. Na taj način IPA je prava investicija u budućnost – za zemlje korisnice, ali i za samu EU. Ona unosi novi fokus u pomoć za proširenje EU.

Uopšteno govoreći, sredstva IPA se mogu koristiti na četiri načina:

  1. Kao tehnička podrška, koja najčešće uključuje angažman eksperata – konsultanata koji institucijama u Srbiji poput Odeljenja za zaštitu potrošača pružaju usluge pripreme projektne dokumentacije, razvoja strategija, sprovođenja obuka itd.
  2. Za realizaciju tvining projekata, odnosno uspostavljanje saradnje između lokalnih institucija u Srbiji sa sličnim upravama u državama članicama EU sa ciljem sprovođenja projekata, razmene znanja i iskustva i pružanja pomoći u sprovođenju pravnih tekovina EU.
  3. Za sprovođenje investicionih projekata koji prvenstveno obuhvataju nabavku opreme i realizaciju finansijskih aranžmana sa drugim finansijskim institucijama.
  4. Za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata koji se odnose na civilno društvo, lokalne samouprave, agencije itd.

POMOĆ PRE IPA