IPA2

IPA: dve milijarde evra podrške reformama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u 2014.ipa2-mapEvropska komisija je pripremila paket programa pretpristupne pomoći za 2014. godinu, koji je usmeren na podršku reformama u zemljama koje žele da pristupe EU. U okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) sredstva ukupne vrednosti dve milijarde evra biće na raspolaganju Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Kosovu i Turskoj. Paket takođe obuhvata višegodišnje programe podrške konkretnim sektorima u Turskoj i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji za period od naredne tri godine.

„Sredstva će podržati konkretne demokratske i ekonomske reforme: od modernizacije pravosuđa i državne uprave, do investicija u infrastrukturu i povezanost između zemalja proširenja i država članica EU. Ovo će dodatno ojačati stabilnost, ekonomiju i investicioni potencijal regiona”, izjavio je Johanes Han, evropski komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju.

Sredstva predviđena za ovu godinu daće veću kontrolu korisnicima integrisanjem njihovih reformskih i razvojnih programa. Ovo pre svega obuhvata podršku pri izradi programskog budžeta sa ciljem reformisanja sistema upravljanja javnim finansijama u Albaniji, prvog ove vrste na Zapadnom Balkanu.

Srbija može da očekuje potpisivanje finansijskog sporazuma i početak sprovođenja programa u drugom kvartalu 2015.

Od 115 miliona evra namenjenih Srbiji, dva miliona evra će biti izdvojeno za podršku civilnom društvu u okviru IPA 2014 akcionog programa za više zemalja. Deo programa će biti pod posrednim upravljanjem u iznosu od 65,59 miliona evra. Drugim delom, odnosno iznosom od 49,5 miliona evra, direktno će upravljati Delegacija EU u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i drugim međunarodnim organizacijama.

Sektorski pristup je u središtu programa sačinjenog od 11 dokumenata koji pokrivaju pet različitih sektora. Prilikom pripreme, utvrđeni su sledeći prioriteti programa IPA 2014.

Sektor demokratije i upravljanja može da računa na 44 odsto sume od ukupnih fondova, koji će biti namenjeni daljoj podršci reformi državne uprave sa posebnim akcentom na definisanje optimalnog obima državne uprave, podršci lokalnim samoupravama pri sprovođenju regulatornih i budžetskih reformi, kao i podršci evro integracijama kroz tehničke pripreme u okviru pristupnih pregovora i priprema/realizacija jedinstvene projektne strukture za projekte ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, životnu sredinu, te energetsku i poslovnu infrastrukturu.

Sektor vladavine prava i osnovnih prava može da računa na 24 odsto novca, usmerenih prvenstveno na unutrašnje poslove: podrška unapređenju vladavine prava jačanjem upravljačkih kapaciteta granične i migracione kontrole. Pored postojećih, a u svetlu  sporazuma postignutih u dijalogu između Beograda i Prištine, biće oformljena još tri granična prelaza sa ciljem jačanja integrisane kontrole graničnih prelaza.

Još 11 odsto sredstava biće usmereno u sektor energetike, sa akcentom na usklađivanju domaće sa energetskom regulativom EU, dok je 4.5 odsto namenjeno sektoru konkurentnosti za unapređivanje pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća.

Sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, kao jedan od ključnih za dalji razvoj zemlje kroz poboljšanje mogućnosti zapošljavanja mladih i preduzetništvo, kao i reforme obrazovnog sistema, može da računa na 16.5 odsto od ukupnih sredstava.

Osim izdvojenih 115 miliona evra za nacionalni program IPA, mobilisano je dodatnih 62 miliona evra za pomoć Srbiji u naporima na sanaciji štete izazvane poplavama u maju i septembru 2014. Ova posebna mera će direktno doprineti sprovođenju vladinih prioriteta u periodu nakon poplava, kako u pogledu oporavka, tako i u pogledu unapređenja sistema prevencije i reagovanja u kriznim situacijama.