Energetika

eu-srbija-na-delu

Sektor energetike treba da građanima Srbije obezbedi sigurno i pouzdano snabdevanje energijom, koristeći tehnologije koje su prihvatljive u smislu zaštite životne sredine, uz povećanu energetsku efikasnost i veliki udeo obnovljivih izvora. Reforma bi trebalo da rezultira samoodrživim sektorom baziranim na tržišnim vrednostima i snažnom i nezavisnom regulatornom telu.

Osnovni prioriteti podrške Evropske unije energetskom sektoru u Srbiji su:

 • Podrška usklađivanju nacionalnih propisa sa pravom Evropske unije u oblasti energetike;
 • Investicije u poboljšanje stanja životne sredine;
 • Jačanje institucija;
 • Jačanje kapaciteta prenosnih sistema (sektor snabdevanja električnom energijom i gasom);
 • Podrška studijama izvodljivosti za pripremu novih investicija (u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama).

Oko 555 miliona evra pomoći Evropske unije je do sada uloženo u sektor energetike, kroz CARDS i IPA budžete. Po godinama to izgleda ovako:

2000-2001 ukupno 210,1 milion evra

 • Program za pomoć u hitnim situacijama (snabdevanje sirovom naftom i dizelom termoelektrane i opština, uvoz električne energije, rezervni delovi);
 • Projekti u rudnicima uglja, sektoru proizvodnje, prenošenja i distribucije električne energije.

2002. ukupno 70,8 miliona evra

 • Velika obnova i remont termoelektrane Nikola Tesla A3;
 • Rezervni delovi za EPS i Studija izvodljivosti za zapadni kop Tamnava;
 • Tehnička analiza i studija izvodljivosti za Agenciju za energetsku efikasnost Republike Srbije;
 • Uspostavljanje i rad Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije.

2003. ukupno 70,8 miliona evra

 • Velika obnova i remont termoelektrane Nikola Tesla A5 i dodatni radovi na A3;
 • Institucionalna izgradnja EPS-a,sistem za upravljanje životnom sredinom i upravljanje održavanjem EPS-a;
 • Nekoliko studija o energetskom sektoru Srbije.

2004. ukupno 39,23 miliona evra

 • Grant Fonda za Agenciju za energetiku Republike Srbije;
 • Novi sistem odlaganja pepela, Termoelektrana Nikola Tesla B;
 • Unapređenje elektrostatičkog filtera u TE Kostolac A;
 • Pomoć u uspostavljanju tržišta električne energije.

2005. ukupno 26,51 milion evra

 • Modernizacija sistema grejanja u pet gradova u Srbiji;
 • Nekoliko studija o energetskom sektoru.

2006. ukupno 31,5 miliona evra

 • Izgradnja 400 kV dalekovoda na liniji Niš-Leskovac-granica sa BJR Makedonijom;
 • Tehnička pomoć Elektromreži Srbije i Agenciji za energetiku Republike Srbije.

2007. ukupno 17,58 miliona evra

 • Zamena elektrostatičkih filtera u jedinicama A6 i B2 termoelektrane Nikola Tesla;
 • Dalja podrška Agenciji za energetiku Republike Srbije, Elektromreži Srbije i Srbijagasu;
 • Studije izvodljivosti za prekogranične investicije za prenošenje električne energije.

2008. ukupno 11,13 miliona evra

 • Obnova elektrostatičkih filtera u TE Nikola Tesla B1;
 • Oprema za kontinuirano merenje emisija u vazduhu u EPS – TENT.

2010. ukupno 19,2 miliona evra

 • Snabdevanje HV transformatora, dizajn i radovi na proširenju SS Leskovac 2 i na konstrukciji SS Vranje 4 400/110 kV;
 • Nekoliko studija izvodljivosti i nastavak tehničke podrške Srbijagasu;
 • Upravljanje informacionim sistemom u energetskom sektoru.

2011. ukupno 16 miliona evra

 • Zajednički projekat sa Agencijom za energetiku Republike Srbije;
 • Centar za upravljanje otpadnim vodama u TE Nikola Tesla A.

2012. ukupno 7 miliona evra

 • Elektrostatički filteri za TE Morava;
 • Tehnička podrška za pripremu Drugog Akcionog plana za energetsku efikasnost i unapređenje energetskih pokazatelja.

2013. planirano ukupno 12,9 miliona evra

 • Izgradnja Postrojenja za tretman otpadnih voda u TE Kostolac B;
 • Unapređenje katastra malih hidroelektrana;
 • Podrška Srbijagasu u otvaranju tržišta gasa.

Fokus pomoći Evropske unije energetskom sektoru Srbije u budućnosti će biti na zaštiti životne sredine, usaglašavanju sa energetskim zakonodavstvom EU, povećanju udela obnovljivih izvora i povećanju energetske efikasnosti.


Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole