Mediji

eu-srbija-na-delu

Slobodni mediji doprinose razvoju stabilne demokratije u kojoj su građani informisani putem medija o pitanjima koja su za njih značajna. Sloboda štampe i izražavanja je jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije. Ovo pravo podrazumeva slobodu mišljenja, traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kog medija i bez obzira na granice.

Od 2000. godine, Evropska unija je podržala medije u Srbiji sa 33 miliona evra.

Pomoć je bila usmerena na direktnu podršku medijima u sprovođenju kvalitetnog istraživačkog novinarstva, organizovanju treninga za novinare i pomoć u tranformisanju javnih medijskih servisa.  Programom je podržano usklađivanje medijskog zakonodavstva sa Direktivom EU (Direktiva o medijskim audio-vizuelnim servisima), sa fokusom na jačanje slobode izražavanja, demokratizaciju medija i primenu EU standarda u oblasti medija.

Evropska unija je podržala implementaciju „Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine“ (Medijska strategija), koja podrazumeva podršku izradi Zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o Javnom medijskom servisu. Izgradnja kapaciteta relevantnih učesnika u procesu reforme medija je obezbeđena kroz organizaciju specijalizovanih radionica, seminara i predavanja o primeni novih zakona, projektnom sufinansiranju i zaštiti manjina. Dve pilot kampanje o medijskoj pismenosti će biti pokrenute tokom 2015, kako bi se promovisao značaj medijske pismenosti među mladima u Srbiji.

Sloboda štampe i harmonizacija u oblasti audio-vizuelnih politika su pokrivene poglavljima 23 i 10. Primena Medijske strategije pokazuje veoma spor napredak u ovoj oblasti. Izgradnja kapaciteta nadležnih institucija, medija i učesnika u informacionom društvu je neophodna kako bi se ispunili EU standardi i pravilno primenili novi medijski zakoni u njihovom svakodnevnom radu, te kako bi se pomoglo građanima da zaštite svoja prava na slobodu izražavanja i informisanja.

Dalja transformacija medijske scene sa jasnim usmerenjem ka zaštiti slobode izražavanja i prava na informisanje, kao i obezbeđivanjem medijskog pluralizma, neophodna je kako bi se ispunili međunarodni propisi i standardi (naročito Evropska konvencija o ljudskim pravima i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima).

Novi program za podršku medijima, sa budžetom od 2,5 miliona evra, nastoji da ojača slobodu izražavanja i istraživačko novinarstvo kroz kvalitetne medijske produkcije u oblasti vladavine prava. Omogućavanje regulatorne i političke sredine za medijske slobode i medijski pluralizam će biti unapređeno, kao i jačanje funkcionisanja i uticaja Saveta za štampu.


Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole