Vladavina prava

eu-srbija-na-delu

Vladavina prava predstavlja jednu od osnovnih vrednosti na kojima se zasniva Evropska unija. U skladu sa kriterijumima koji se postavljaju tokom procesa pristupanja, države koje žele da se pridruže Evropskoj uniji moraju da od najranije faze pristupanja uspostave i promovišu rad najvažnijih institucija za održavanje vladavine prava.

Evropska komisija je 2012. godine uspostavila novi pristup vladavini prava. Pristup se sastoji iz rešavanja najvažnijih prioriteta države koja pristupa na početku, uključujući one reforme koje se odnose na vladavinu prava i osnovne slobode. Deo ovoga čini i otvaranje poglavlja 23 i 24, koja obezbeđuju važan okvir za države kandidate, uključujući i Srbiju, kako bi pripremile obimne akcione planove koji pokrivaju širok opseg pitanja vezanih za vladavinu prava. Srbija je dobro napredovala u razvoju ova dva akciona plana i nalazi se u fazi priprema da započne pregovore o članstvu u ova dva ključna poglavlja.

Sektor vladavine prava ima odlučujući značaj za građane. Ne samo da je vladavina prava ključni preduslov za mir, bezbednost i prosperitet, već takođe i ojačava socijalni i ekonomski kapacitet zemlje i ima veliku moć da transformiše društvo. Funkcionalan sudski sistem koji je nezavistan, efikasan, transparentan, pouzdan i dostupan doprinosi poboljšanju kvaliteta života ljudi. Prevencija i borba protiv korupcije omogućavaju bolje ekonomske uslove i prosperitet. Vladavina prava ima odlučujući značaj za stvaranje stabilnog poslovnog okruženja, obezbeđivanje ekonomske sigurnosti ekonomskim činiocima, podršku potrošačima i podsticanje investicija, otvaranje radnih mesta i razvoja. Poštovanje i zaštita osnovnih ljudskih prava omogućavaju stvaranje snažnog, pravednog i demokratskog društva.

U periodu 2007-2013 (period IPA I), u Srbiji je programirano 56.2 miliona evra isključivo za oblast iz poglavlja 23.

Značajna podrška je obezbeđena za povećanje transparentnosti i efikasnosti pravosuđa, uključujući nabavku softvera i opreme neophodnih za razvoj sistema za praćenje slučajeva u srpskim sudovima, tužilaštvima i zatvorskoj administraciji. Unapređenje sistema kažnjavanja predstavlja još jedan važan prioritet, što podrazumeva i obnavljanje zatvora i unapređenje uslova života, kao i razvojne programe i snabdevanje zatvora opremom za sprovođenje stručnog obrazovanja i obuke.

Pravosudno obrazovanje i obuka, kroz programe implementirane u okviru Pravosudne akademije i podršku izgradnji kapaciteta pravosudnih organa kakvi su saveti ostaje važan prioritet. Poboljšanje efikasnosti pravosudnog sistema predstavlja važan aspekt u ovom sektoru, uključujući pomoć da se umanje zaostaci i poboljša brzina i kvalitet presuda.

Borba protiv korupcije je podržana kroz pomoć izgradnji kapaciteta nezavisnih tela i Vlade Srbije za suočavanje sa ovim velikim izazovom.

Osnovna ljudska i manjinska prava su još jedan od stalnih prioriteta pomoći EU. Naime, kroz Centre za pravno i ekonomsko savetovanje obezbeđena je podrška u mnogobrojnim oblastima u kojima postoji potreba za harmonizacijom srpskog zakonodavstva sa pravom EU.

Evropska unija podržava sektor vladavine prava u Srbiji od 2000. godine. Reforma u ovom sektoru je prepoznata kao prioritetna, jer će omogućiti ostalim reformskim procesima da se sprovode mnogo lakše.Značajna pomoć ovom sektoru je usklađena sa dijalogom EU i Srbije, koja po novom pristupu prvo otvara poglavlja 23 i 24 u pregovorima o pristupanju. Sektor vladavine prava u Srbiji je i dalje potrebno reformisati, a prioritet predstavlja primena akcionih planova za sprovođenje preporuka iz izveštaja sa skrininga o ova dva poglavlja koje je donela Vlada. Podrška se takođe usmerava kroz postojeće strategije, uključujući nacionalne strategije za reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i borbu protiv diskriminacije.

  • Program IPA 2012 uključuje značajnu podršku efikasnosti pravosuđa. Ovo će biti primenjeno kroz podršku Vrhovnom kasacionom sudu, Ministarstvu pravde, Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, ali takođe i kroz ugovor o renoviranju zgrade suda u Kraljevu i pomoć za procenu potrebe za informacionim tehnologijama u sektoru pravosuđa.
  • Program IPA 2013 uključuje ugovore o jačanju organizacionih kapaciteta Pravosudne akademije, kao i zajednički projekat sa Visokim savetom sudstva i Državnim većem tužilaca.
  • Program IPA 2013 dodatno uključuje ugovore za poboljšanje kapaciteta kaznenih ustanova, uključujući obnovu ženskog zatvora u Požarevcu. Ovi projekti će zajedno doprineti primeni Nacionalne strategije za reformu pravosuđa i akcionog plana za poglavlje 23. U oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, predviđena je kontinuirana podrška radu Agencije za borbu protiv korupcije, kao i pomoć u obuci državnih službenika, izgradnji koordinacionih kapaciteta Ministarstva pravde i podrška radu organa reda kroz program IPA 2013. Konačno, predviđen je i nastavak podrške primeni anti-diskriminacione strategije.

Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200,
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole