Poljoprivreda i bezbednost hrane

eu-srbija-na-delu

Poljoprivreda i bezbednost hrane predstavljaju veoma važnu oblast politike, kako za Evropsku uniju tako i za Srbiju. Od samog nastanka EU, nekadašnje Evropske zajednice, zajednička poljoprivredna politika je bila jedna od najvažnijih oblasti politike u koju se slivao veliki deo budžeta EU, a koji danas iznosi 40 odsto. Ciljevi zajedničke poljoprivredne politike su vremenom evoluirali. Iako ova politika još uvek podržava ruralnu privredu i obezbeđuje održivu poljoprivrednu proizvodnju, ona takođe nastoji da potrošačima obezbedi visoke standarde bezbednosti hrane, te da poreskim obveznicima odgovori na zahteve za standardima u pogledu zaštite životne sredine i odgovornosti. Zajednička poljoprivredna politika uključuje sveobuhvatni set instrumenata i standarda o bezbednosti hrane koje Srbije mora da uspostavi i ispuni tokom priprema za pristupanje EU.

Od 2000. godine, EU je donirala oko 100 miliona evra podrške ovom sektoru, što je obuhvatilo poljoprivredu, ruralni razvoj, bezbednost hrane i zdravstvenu zaštitu biljaka i životinja.

Prioriteti podrške su usmereni na identifikaciju poljoprivrednog zemljišta, administrativnu kontrolu za isplatu finansijske podrške, informacione sisteme, iskorenjivanje bolesti životinja, sledljivost životinjskih proizvoda, zdravstvenu kontrolu bilja i životinja i upravljanje životinjskim otpadom. Podrška u ovim oblastima se nastavlja, ali sa većim naglaskom na pružanju pomoći poljoprivrednim proizvođačima u dostizanju standarda EU, uz istovremeno pružanje finansijske pomoći za prilagođavanje standardima i unapređenje konkurentnosti.

U godinama pre samog pristupanja EU se očekuje značajno povećanje direktne podrške ruralnim korisnicima kroz program poznatiji kao IPARD (Instrument za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj). Iznos od 175 miliona evra iz budžeta EU će biti obezbeđen u vidu grantova zainteresovanim stranama u oblasti poljoprivrede za sufinansiranje odgovarajućih investicija do 70% prihvatljivih troškova. Zajedno sa nacionalnim doprinosom i obaveznim privatnim sufinansiranjem, ovo bi da moglo mobiliše ukupno oko 400 miliona evra investicija u poljoprivredu.“

Podrška će biti usmerena na:

  1. investicije u poljoprivredna gazdinstva – bespovratna pomoć će biti obezbeđena poljoprivrednicima koji proizvode mleko, meso, voće, povrće i druge useve;
  2. investicije koje se odnose na obradu poljoprivrednih proizvoda i njihov plasman na tržište – sa posebnim akcentom na mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave obradom mleka, mesa, voća i povrća;
  3. organsku proizvodnju – podrška će biti upućena poljoprivrednicima koji se zalažu za organske metode
    proizvodnje;
  4. primenu lokalnih razvojnih strategija – u okviru takozvanog „lider” pristupa, podrška će biti obezbeđena za primenu lokalnih ruralnih strategija od strane lokalnih akcionih grupa (posebno uspostavljenih javno-privatnih partnerstava);
  5. diverzifikaciju farmi i razvoj poslovanja – ova mera će olakšati razvoj privatnog smeštaja u ruralnom turizmu.

Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole